Boşanma Davaları Hakkında Kısa-Genel Bilgiler

BOŞANMA DAVASI TÜRLERİ NELERDİR?

Boşanma davası genel olarak çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır.

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre boşanma sebepleri; zina, hayata kast, eşe pek kötü davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması (anlaşmalı/çekişmeli) , fiili ayrılık sebebine  dayanabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bir yıllık sürenin dava tarihi itibariyle dolmuş olması gerekir. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukları durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Ancak 1 yıllık süre dolmamışsa; eşler çekişmeli boşanma davası açabilirler.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma dava süresi, duruşma, gerekçeli kararın yazılması ve tebliği aşamaları ile 3-4 ayı bulur. Ancak anlaşmalı boşanma davası duruşma gününün yakın bir gün olarak alınması ve gerekçeli kararın hızlı bir biçimde yazdırılması, tebliğ sürelerinin kısaltılmasına ilişkin uğraşlar ile anlaşmalı boşanma davası 1-2 gün içinde dahi kesinleşebilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI SÜRECİ

Boşanma davasında yargılamanın ilk aşaması “davanın açılması ve dilekçelerin karşılıklı verilmesi” aşaması, ikinci aşaması “ön inceleme”, üçüncü aşaması “tahkikat aşaması”, dördüncü aşaması “tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama aşaması ve son aşaması “hüküm” aşamaları olmak üzere 5 aşaması vardır.

  1. Aşama: Davanın Açılması ve Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi

Boşanma davasında yargılamanın ilk aşaması davanın açılması ile dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasıdır. Bu aşamada taraflar boşanma sebebi olarak dayandıkları olayları, iddialarını ve taleplerini ileri sürerler. Tarafların karşılıklı olarak 2’şer kez dilekçe verme hakları vardır. Boşanma davasında davacı, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi; davalı da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebilir.

  1. Aşama: Ön İnceleme

Boşanma davasındaki dilekçelerin karşılıklı olarak usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesiyle ön inceleme aşamasına geçilir; mahkemece ön inceleme duruşma günü tayin ve taraflara tebliğ edilir. Boşanma davasında mahkeme ön inceleme aşamasında; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konuları tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerinin toplanması için gereken işlemler yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik eder ve sonunda bu hususları tutanağa geçirir.

  1. Aşama: Tahkikat

Boşanma davasının tahkikat aşamasında; tarafların davada ileri sürdükleri bütün iddia ve savunmalar birlikte incelenir. Boşanma davasında aile mahkemesi hakimi, taraflarca gösterilmiş olan delillerin incelenmesinden sonra, davanın muhakeme ve hüküm için yeterli derecede aydınlandığını anlarsa, tahkikatın bittiğini kendilerine bildirir.

  1. Aşama: Tahkikatın Sona Ermesi Ve Sözlü Yargılama

Boşanma davasında hakim, tarafların iddia ve savunmalarını dinledikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir. Tahkikatı gerektiren bir husus kalmamışsa tahkikatın bittiği tefhim edilir. Boşanma davasında tahkikatın bittiği taraflara tefhim (yüze bildirme) edildikten sonra sözlü yargılama aşamasına geçilir; taraflara son sözleri sorulur.

  1. Aşama: Hüküm.

Boşanma davasında hüküm yargılamanın sona erdiği duruşmada verilir. Boşanma davasında aile mahkemesi hakimi tarafından zorunlu nedenlerle sadece hüküm sonucunun tefhim edildiği hallerde, gerekçeli kararın tefhim tarihinden itibaren 1 ay içinde yazılması gerekir. Taraflar gerekçeli kararı tebliğ aldıklarında kararı mevcut şekliyle kesinleştirebilirler veya istinaf, temyiz gibi kanun yollarına müracaat edebilirler. Karar kesinleştiğinde mahkeme kalemi, kesinleşme şerhli gerekçeli kararını ilgili nüfus müdürlüğüne gönderir ve nüfus müdürlüğü mahkemenin boşanmaya ilişkin kararını nüfus kayıtlarına işler.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Çekişmeli boşanma davasının ise ortalama kesinleşme süresi 2,5 yılı bulmaktadır. Ancak tebliğ durumu, delil durumu, tarafların kanun yoluna başvurmaması hallerinde bu süre kısalabilmektedir.

EN HIZLI VE EN İYİ NASIL BOŞANILABİLİR?

Boşanma aşamasındaki çiftler, boşanma sürecini yaşamamak, bir an önce yeni hayatlarına başlamak adına; aceleyle yanlış kararlar verebilmektedirler. Boşanma sürecinin hızlı biçimde bitip, boşanmaktan daha önemli olan boşanmadan maksimum kazanç/minimum kayıpla çıkmak;  doğru biçimde boşanmak önemli olandır. Ancak, kayıp/kazanç dengesinin gözetildiği bir anlaşmalı boşanma emek, zaman, stresten tasarruf anlamını taşır. Yolunda gitmeyen bir evlilik kanser gibidir. Anlaşmalı boşanmada ilacı içer, kalkar ve hayatınıza devam edersiniz. Ancak çekişmeli boşanma davasında neşter, ameliyat, kan ve nekahat dönemi vs. vardır. Ancak, hızlı ve maksimum kazanç/minimum kayıp dengesinin gözetildiği bir anlaşmalı boşanmanın en iyi boşanma yolu olduğunu söyleyebilirim.

BOŞANMA DAVASINI HANGİ TARAFIN AÇMASI AVANTAJLIDIR?

Boşanma davasının formülü iddia+ispattır. Bu sebeple; iddia ve ispatla öncelik/sonralık, hızlılık/yavaşlık yarışmaz. Kim davasını ispat edebileceğini düşünürse o davasını açmalıdır.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası aile mahkemesi veya aile mahkemesi kurulmayan yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesine hitaben düzenlenmiş dava dilekçesi ile açılır. Dava dilekçesinin içeriğinde; mahkemenin adı, davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, davacının T.C. Kimlik No.su, varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, dava konusu ve malvarlığı hakların ilişkin davalarda dava konusunun değeri, davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, dayanılan hukuki sebepler, açık bir şekilde talep sonucu, davacının varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası bulunur. Ayrıca gider avansı ve alınması gerekli harçların da yatırılmış olması gerekir.

İKİ EŞ DE MAHKEMEYE GELMEK ZORUNDA MIDIR?

Anlaşmalı boşanma davasında her iki eş de hakim karşısında hazır olmak mecburiyetindedir. Dava taraflarının olmadığı anlaşmalı boşanma davasında vekiller, anlaşmalı boşanma talep eder ve başka delil sunmayacaklarını da açıklarlarsa dava derhal reddedilir. Aile mahkemesi hakimi boşanma davasında tahkikat aşamasında her iki tarafı usulüne uygun olarak davet edip, davada ileri sürülen vakıalar hakkında dinleyebilir. Ancak genel uygulama, tarafların avukatları varsa duruşmaya katılmayabilecekleri yönündedir.

DAVAYA GİDİLMEZSE NE OLUR?

Boşanma davasına davanın sürdürülmesi tarafların tercihinde olan bir konudur. Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava üç ay içinde yenilenebilir. Yenilenmezse davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

DAVAYI TAKİP İÇİN AVUKAT TUTULMASI GEREKİR Mİ?

Esasen hasta olduğunuzda hastalığınızın şiddeti ne olursa olsun doktora gitme zorunluluğunuz olmadığı gibi avukat tutmak gibi bir zorunluluğunuz yoktur. Teşbihte hata olmayacağına göre; benim bir kimseyi ameliyat etmeye çalışmamla bir kimsenin avukatsız davanın tarafı olması eş değer görürüm. Ben her zaman işi uzmanına bırakırım.

ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Velayet düzenlemesi yapılırken çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurulur. Bunun için çocuğun yaşına, cinsiyetine, ebeveynlerin çocukla olan ilişkisine, ekonomik ve sosyal durumlarına bakılır.

YOKSULLUK- İŞTİRAK – TEDBİR NAFAKASI NEDİR, NASIL BELİRLENİR?

Yoksulluk nafakası, boşanmanın eşlerle ilgili sonuçlarından biridir; boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Eşit kusurlu eş, yoksulluk nafakasına müstehak olabilir.

İştirak nafakası ise boşanmanın çocuklarla ilgili sonuçlarından biridir. Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Tedbir nafakası ise gerek eş, gerekse çocuk için boşanma kararının kesinleşme tarihine kadar verilen, tarafların kusur durumundan bağımsız; evlilik birliğinin standardını korumaya yönelik olan nafaka türüdür.

DAVADA TAZMİNAT NASIL BELİRLENİR?

Boşanma davasında mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için boşanmaya sebep olan olayların tazminat isteyenin kişilik haklarını zedelemiş olması gerekir. Türk Medeni Kanunu’na göre maddi ve manevi tazminat miktarı kusurun derecesine ve tarafların sosyo-ekonomik durumuna göre belirlenir. Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda eşit kusurlu olan eşler birbirlerinden maddi tazminat ve/veya manevi tazminat alamazlar.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDEKİ NAFAKANIN İPTALİ YA DA ARTIRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Eşlerden birinin diğerini anlaşmalı boşanmaya razı etmek için ödeyemeyeceği bir nafaka tutarını ödemesi koşuluyla anlaşmalı boşanmaya karar verildiğini düşünelim. Aradan fazlaca bir zaman geçmeden nafaka yükümlüsünün açacağı nafakanın azaltılması ve kaldırılması talebi redde muhtaçtır. Çünkü bu davadaki talep, hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Tarafların ekonomik durumundaki azalma veya artışa göre nafakanın arttırılması, azaltılması veya kaldırılmasına ilişkin talepler olabilir.

EŞLER ARASINDAKİ SES VE VİDEO KAYITLARI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Eşler arasındaki özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşmayacağı için boşanma hukukuna özgü olmak üzere ses ve video kayıtlarının boşanma davalarında delil niteliği vardır.

FACEBOOK – WHATSAPP VS. KAYITLARININ DELİL OLMA NİTELİĞİ VAR MIDIR?

Yan delilerle desteklenmedikçe modern delillerin ( Facebook, whatsapp, instagram vs.) delil olma nitelikleri yoktur.

Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde “delil” olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir.” Y2HD. T. 5.2.2014, E. 2013/19577, K. 2014/1926.

MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

1.1.2002 tarihinden sonra yapılan evliliklerde eşlerin edindikleri mal varlıklarını yarı yarıya paylaşacaklardır. Genel kural bu olmakla birlikte malların edinilmesindeki paranın kaynağının iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin mirasen kalan br mal, bir bağışlama vs. neticesi alınan bir malvarlığı edinilmiş mal grubuna dahil olmadığından (kişisel mal olduğundan) paylaşıma tabii olmayacaktır.

KARŞI TARAF BOŞANMAK İSTEMESE DE BOŞANABİLİR MİYİM?

Boşanmayı gerektirici bir veya birkaç sebep ileri sürüp, ispat edebiliyorsanız; karşı tarafın boşanma iradesi olup, olmamasından bağımsız boşanabilirsiniz.

HAKİM BOŞANMA DAVASINI NEDEN REDDEDER?

Bir boşanma davasında verilebilecek hükümler davanın açılmamış sayılmasına ilişkin hüküm bir yana RED veya KABULdür.

Boşanma davasında ileri sürülen sebep boşanmayı gerektirici nitelikte değilse veya delilleri vicdani kanaatine göre serbestçe takdir eden hakim, boşanma sebebi olarak dayanılan sebeplerin ispat edilemediğine kanaat getirirse red kararı verecektir.

Eşlerden birinin 20 yıldır Fransa’da, diğerinin Türkiye’de yaşamakta olması, “anlaşamıyoruz”, “geçinemiyoruz”, “farklı insanlarız” şeklindeki boşanma sebebi olarak dayandıkları sebepler boşanmak için elverişli değildir. Değil 20 yıl ayrı yaşamak 200 yıl ayrı yaşanılsa eşler arasında boşanmayı gerektirici bir sebep ileri sürülüp iddia edilemiyorsa boşanma kararı verilemez. Ancak TMK. 166/4’teki düzenleme gereği dava açıp, red kararının kesinleşmesi üzerine 3 yıl fiili olarak ayrı yaşadıysanız, 3 yıl sonra TMK. 166/4 maddesine dayanarak açacağınız davada red kararının kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıl eşinizle fiili olarak bir araya gelmediğiniz olgusunu ispatlamak şartıyla boşanabilirsiniz.

Ek Resimler

Bu içerik 23.05.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1940 kez okundu.

Yorumlar (0)

Bu içeriğe henüz hiç yorum yapılmadı !! İlk yorum yapan siz olun.
YENİ YORUM YAP

Yorum Yap

İşlemin sonucunu giriniz.

Benzer İçerikler