19 Mart 2021

Nafaka ve nafakanın artırılması davalarında faiz dava tarihinden değil, karar tarihinden itibaren başlar

Nafaka ve nafakanın artırılması davalarında faiz dava tarihinden değil, karar tarihinden itibaren başlar

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin  15.02.2016 tarihli 2016/381 E., 2016/1760 K. sayılı kararında
"Yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre, nafaka ve nafakanın artırılması davaları kanundan doğan bir alacağın tespiti ve tahsili niteliğinde olup, davanın açıldığı tarihten itibaren hüküm ifade eder. Ancak, nafaka miktarının belirlenmesi hakimin takdirine bağlı olduğundan nafaka alacağı karar tarihinde belirli ve istenebilir olacaktır . Mahkemece, karar tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmesi gerekir iken dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi usul ve yasaya uygun değildir." 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 15/04/2019 tarihli, 2018/6939 E.,  2019/6399 K. sayılı kararında "Kural olarak, ilamda faiz ve faizin başlangıcı konusunda hüküm bulunmaması halinde, kesinleşmeden infazı istenemeyecek ilamlar hariç, ancak karar tarihinden itibaren yasal faiz talep edilebilir ..... O halde, mahkemece yukarıda yazılı nedenlerle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir."

Yargıtay 12. HD. 8.7.2002 T. 13791/14761 sayılı kararında; "Arttırılan nafaka miktarına hangi tarihten itibaren faiz yürütüleceği hakkında kararda bir hüküm bulunmaması halinde, karar (ilam) tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekeceği" ifade edilmektedir.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

3. Hukuk Dairesi         2013/230 E.  ,  2013/1586 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :AİLE MAHK...

Boşanma Hukuku

6 Nisan 2021

Ölüm halinde mal paylaşımı nasıl olur?

Ölüm halinde mal paylaşımı nasıl olur?

Bir eşin ölümü halinde, iki ayrı tasfiye gündeme gelebilir. Biri miras hukukuna göre, yasal atanmış mirasçılar arasında terekenin paylaştırılması, diğer ise ail...

Boşanma Hukuku

19 Şubat 2021

Boşanmayla İlgili 100 Soru 100 Cevap

Boşanmayla İlgili 100 Soru 100 Cevap

Eşimden şiddet görüyorum. Devlet beni korur mu? 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca; A) Yaşadığınız yerde...

Boşanma Hukuku

19 Şubat 2021